Title Image
Wartości europejskie w filmach narodowych

PROJEKT ERASMUS+ W TECHNIKUM ENERGETYCZNYM!!!

"Wartości europejskie w filmach narodowych"

"Sharing European Values in National Films"

Technikum Energetyczne od września 2017 r. realizuje projekt Erasmus +  Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji na realizację międzynarodowego projektu

„Sharing European Values in National Films” – „Wartości europejskie w filmach narodowych”.

Naszymi partnerami są uczniowie i ich opiekunowie z następujących szkół:

 1. OU ”Nikola Yonkov Vaptsarov”, Berkovitsa w Bułgarii
 2. Instituto Educacion Secundaria La Soledad, Villafranca de Cordoba w Hiszpanii
 3. Kutahya Ozel Doga Anadolu Lisesi, Kutahya w Turcji
 4. I.I.S.S.Pertini, Campobasso we Włoszech

Czas trwania tego przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące.

Głównym celem projektu jest poznanie naszych rówieśników ze szkół partnerskich, znalezienie podobieństw i różnic w naszym postrzeganiu świata, wartościach, którymi się kierujemy i uwrażliwienie na inną kulturę. Uczniowie szkół partnerskich podczas warsztatów szkolnych, zajęć i międzynarodowych spotkań będą mogli  nabyć wiedzę i umiejętności, w dużej mierze wykraczające poza ramy szkolnych programów.  Poza tym będą mieli możliwość posługiwania się językiem angielskim. Przygodo przybywaj!

Działania i ramy czasowe określone w projekcie

 • Międzynarodowe spotkania projektowe – spotkania robocze dotyczące koordynacji i realizacji projektu – grudzień 2017 w Hiszpanii To wtedy nasi koordynatorzy ustalają kiedy, gdzie i jakie konkretne działania podejmiemy w czasie spotkań mobilnościowych z naszymi rówieśnikami z partnerskich szkół. W maju 2019 w Turcji koordynatorzy dokonają podsumowania projektu.
 • Międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami [learning, teaching and training activities] – działania mobilnościowe, czyli wyjazdy do szkół partnerskich, których celem jest podniesienie naszych kompetencji w zakresie tematyki projektu i przyczynianie się do osiągnięcia celów projektu.

Terminy międzynarodowych spotkań mobilnościowych:

 1. Włochy – marzec 2018,
 2. Bułgaria – maj/czerwiec 2018,
 3. Polska – październik 2018,
 4. Hiszpania – maj 2019.

Informacje ogólne

Zadania ogólne przedstawione zostały na oficjalnej stronie projektu.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

 1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.
 2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
 3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

Cele ogólne projektu

 1. wzmocnienie u uczniów poczucia solidarności europejskiej,
 2. poznanie kultur krajów partnerskich w kontekście wartości europejskich,
 3. umożliwienie uczestnikom projektu tj. uczniom i nauczycielom doświadczania wielojęzyczności i wielokulturowości krajów partnerskich,
 4. powiększanie zainteresowania innymi krajami,
 5. zwiększenie wrażliwości młodych ludzi na odmienność kulturową i poszukiwanie podobieństw,
 6. zakorzenienie tolerancji wobec osób pochodzących z innych kultur,
 7. usprawnienie rozwoju społecznego uczniów,
 8. usprawnienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim jako językiem komunikacyjnym projektu,
 9. odkrywanie potencjału uczniów w dziedzinie języków obcych, wiedzy ogólnej i kompetencji cyfrowych,
 10. aktywizowanie uczniów poprzez angażowanie się w życie szkolne i społeczne,
 11. stymulowanie twórczego myślenia oraz kreatywności,
 12. rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów na podstawie własnych doświadczeń,
 13. zwiększenie autonomii uczniów, umiejętności współdziałania i organizacji pracy,
 14. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i dzielenia się obowiązkami,
 15. wzbogacenie życia szkolnego,
 16. zdobycie przez uczniów umiejętności wspólnego działania i projektowania tych działań,
 17. podniesienie jakości pracy szkoły,
 18. rozpowszechnianie wypracowanych materiałów jako jedno z głównych założeń projektu i w efekcie podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.