Title Image

Europejska Perspektywa- Lepszy start

Regulamin rekrutacji uczestników
w Technikum Energetycznym w Poznaniu do programu Erasmus +
w ramach akcji KA1 – Mobilność edukacyjna
Tytuł projektu: Europejska Perspektywa- Lepszy start
Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049857

§ 1. Informacje o projekcie

 1. Technikum Energetyczne realizuje projekt pod nazwą „Europejska Perspektywa – Lepszy start”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
 3. Projekt realizowany jest w Technikum Energetycznym w Poznaniu w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2019. Mobilności organizowane są dla 2 grup po 21 uczestników1 wraz z 2 opiekunami (łącznie 42 uczestników i 4 nauczycieli). Staż każdej z grup trwa miesiąc (czas trwania bez podróży: 26 dni, czas trwania włącznie z podróżą: 28 dni).
 4. W ramach projektu wsparcie otrzyma 42 uczestników, kształcących się w zawodach technik elektronik, elektryk oraz energetyk.
 5. Cele strategiczne projektu:
  • umiędzynarodowienie kształcenia w szkole ukierunkowane na potwierdzanie i uznawanie zdobywanych kwalifikacji za pomocą certyfikatów europejskich,
  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów o 50% w latach 2018-19 w kontekście ich przydatności do rynku pracy.
 6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice Technikum Energetycznego w Poznaniu kształcący się w zawodach wymienionych w § 1 pkt. 4.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza rekrutacji w wersji papierowej do Sekretariatu Szkoły. Termin składania do 1 lutego 2019 r., godzina 15:00.
 3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty na czas trwania projektu.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły, w gablocie szkolnej oraz u koordynatora projektu.

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja ds. rekrutacji powołana przez Dyrektora Szkoły.
  W skład Komisji wchodzą:
  • dyrektor Technikum Energetycznego – Małgorzata Grzemska,
  • koordynator pomocniczy: Jakub Stypiński,
  • członkowie zespołu projektowego, nauczyciele przedmiotów zawodowych: Karina Rakowska, Ewa Stachowiak-Buczma
  • psycholog szkolny – Katarzyna Żebrowska,
  • pedagog szkolny – Renata Zawadzka-Kwaśnioch.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń w szkole, na stronie facebookowej szkoły oraz stronie www szkoły, a także na godzinach wychowawczych oraz zebraniach w klasach, do których ten projekt jest skierowany.
 4. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.
 5. Harmonogram rekrutacji:
  • przyjmowanie wniosków aplikacyjnych,
  • rekrutacja uzupełniająca dla 1 i 2 grupy 04.02.2019 – 15.02.2019,
  • test z języka angielskiego 20.02.2019, drugi termin: 27.02.2019,
  • rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim (wg osobnego harmonogramu),
  • rozmowy kwalifikacyjne z członkami komisji, badające personalne potrzeby ucznia oraz motywację uczestnika do wyjazdu (wg osobnego harmonogramu),
  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej,
  • spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie (dokładna data zostanie ustalona po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej),
  • potwierdzenie udziału w projekcie – podpisanie umowy marzec (I tura) oraz kwiecień (II tura) 2019,
  • w przypadkach koniecznych do prawidłowej rekrutacji harmonogram może ulec zmianom.
 6. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.
 7. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
  • są uczniami/uczennicami Technikum Energetycznego w Poznaniu,
  • kształcą się w zawodach technik elektronik, technik elektryk oraz technik energetyk,
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego,
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży,
  • cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nieodpowiednim oraz nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).
 8. Szczegółowe kryteria rekrutacji:
  • znajomość języka angielskiego 40 pkt. (30 pkt.+10 pkt.) pisemny test języka angielskiego,
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych 20 pkt,
  • ocena zachowania 10 pkt,
  • płeć żeńska 10 pkt,
  • aktywny udział w życiu szkoły, udział w konkursach, max. 10 pkt,
  • trudna sytuacja rodzinna, niski status materialny, zagrożenie wykluczeniem, pochodzenie z terenów wiejskich, max. 10 pkt,
  • rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji ds. rekrutacji max. 20 pkt.
 9. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów może odbyć się dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.
 10. Rekrutację przechodzi 42 osób z najlepszymi wynikami punktowymi – podział na grupy wyjeżdżające do Hiszpanii odbędzie się w marcu 2019 r. Utworzona zostaje także grupa osób rezerwowych (liczba uczestników zależna od wyników rekrutacji oraz liczby zgłaszających się osób). Liczba uczniów listy rezerwowej z poszczególnych zawodów zostanie ustalona po przeanalizowaniu wyników rekrutacji.
 11. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły w zakładce dotyczącej projektu.
 12. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy zakwalifikowany uczeń/uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy oraz gdy nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych.
 13. Złożone przez uczestnika dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 14. W przypadku zbyt małej liczby chętnych osób lub uczestników rekrutacja może być wznowiona w dowolnym momencie realizacji projektu.
 15. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół ds. rekrutacji są ostateczne. Komisja nie ma obowiązku okazywania podliczonej punktacji oraz uzasadniania swojego wyboru. Uczniom przysługuje możliwość odwołania się na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, które to odwołanie zostanie uwzględnione w ciągu kolejnych 7 dni przez Komisję Rekrutacyjną.
 16. Uczniowie/uczennice, którzy zostali zakwalifikowani do projektu są zobowiązani do wzięcia udziału
  wraz z rodzicami w spotkaniu organizacyjnym.

§ 4. Procedura odwoławcza

 1. Kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 7 dni roboczych, złożyć pisemne odwołanie do Zespołu zarządzania projektem oraz mieć wgląd do swoich dokumentów, opinii oraz testów i podsumowań punktowych.
 2. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 3. Złożone odwołanie musi zawierać:
  • dane kandydata identyczne z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym
  • wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.
 4. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych przez Dyrektora Szkoły i Zespół zarządzania projektem.
 5. W przypadku uznania odwołania za zasadne, zostanie przeprowadzona powtórna ocena Kandydata.
 6. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor i Zespół zarządzania projektem uznają, że było ono bezzasadne, Kandydat na piśmie otrzymuje informację o decyzji wraz z uzasadnieniem.
 7. O uznaniu bądź odrzuceniu odwołania Kandydat zostanie poinformowany pisemnie, w ciągu 7 dni roboczych od daty posiedzenia komisji.
 8. Powtórna ocena dokonana przez Dyrektora i Zespół zarządzania projektem jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 9. Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej i będzie ogłoszona w terminie 7 dni roboczych od zakończenia procedury oceny.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika projektu.

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:
  • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie poświęconej projektowi lub przekazanych bezpośrednio uczestnikom,
  • nieodpłatnego udziału w projekcie,
  • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
  • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
  • zgłaszania rzetelnych uwag, propozycji oraz dokonywania oceny podejmowanych działań dla poprawy jakości realizowanych zadań projektowych, w granicach kultury oraz dobrego wychowania.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • regularnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania (podpis na liście obecności – zgodnie z projektem 95% zajęć przygotowawczych),
  • 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania praktyk, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, nie dotyczy: sytuacji zdrowotnych i losowych całkowicie niezależnych od uczestnika),
  • informowanie koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu,
  • uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,
  • kulturalnego zachowania, przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, norm etycznych i dobrego wychowania w czasie przygotowań do wyjazdu, w czasie jego trwania, w czasie upowszechniania rezultatów projektu,
  • regularnego prowadzenia dzienniczka praktyk,
  • czynnego udziału w monitoringu i ewaluacji projektu zgodnie z założeniami projektu,
  • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu,
  • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.
 3. Każdy z uczestników znajdujących się na liście pełnej lub liście rezerwowej może być z niej skreślony przed wyjazdem w szczególnych przypadkach:
  • w razie drastycznego pogorszenia ocen,
  • w razie drastycznego pogorszenia zachowania,
  • w razie rażącego złamania Statutu Szkoły,
  • w razie wejścia w konflikt z prawem.
  Uczniowi takiemu nie przysługuje procedura odwoławcza.
 4. W wyjątkowych przypadkach (m.in. naruszenia prawa kraju pobytu i prawa międzynarodowego, zachowania wykraczającego poza regulamin stażu – będący osobnym załącznikiem do umowy), uczestnik może zostać odesłany do kraju macierzystego, po powiadomieniu rodziców/opiekunów prawnych i obciążony finansowo kosztami podróży oraz pobytu.

§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie.

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:
  • rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego),
  • rezygnacja następuje w przypadku poważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do której należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu materiałów.
 3. Uczeń/uczennica może być skreślony z listy uczestników, jeśli nie będzie wywiązywał się z obowiązków stażysty lub złamie regulamin.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej wg wyznaczonej kolejności.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
 2. Koordynator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zmianie ulegną zasady realizacji projektu, a także w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian ze strony organów uprawnionych do kontroli Projektu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.