Szkoła istnieje od 1937 roku. We wrześniu powstaje Państwowe Liceum Mechaniczne i Elektryczne w Poznaniu stanowiące podbudowę Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, z którą stanowi organizacyjną całość. Była to szkoła zawodowa trzyletnia stopnia drugiego z siedzibą w budynku dzisiejszej Politechniki Poznańskiej przy Placu Bergera 5, (obecnie Plac Marii Skłodowskiej-Curie). Uczniów przyjmowano po „małej maturze”, tj. po przedwojennych sześciu klasach ośmioletniego gimnazjum. W roku szkolnym 1937/38 szkoła miała dwie klasy – mechaniczną i elektryczną.

1945 1 marca Szkoła podjęła pracę jako samodzielna jednostka. W dniu 5 kwietnia. liczyła 182 uczniów, nadto od 1 czerwca otwarto klasę przygotowawczą dla 64 uczniów. W lipcu odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Z klasy mechanicznej zdało go 16 osób, a z klasy elektrycznej 13. 1949 1 września Szkoła liczyła 16 oddziałów rozmieszczonych w trzech budynkach:

Od 1 września w składzie placówki znalazły się szkoły dla dorosłych, a mianowicie: Państwowe Liceum Mechaniczne dla Dorosłych oraz Państwowe Liceum Elektryczne. Szkoły te realizowały swoje zadania statutowe do końca roku szkolnego 1960/61, a następnie włączono je do Technikum Mechanicznego Zaocznego w Poznaniu przy ul. Dzierżyńskiego 352/360 (obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.)

1951 Od 1 września funkcjonuje nowa nazwa szkoły – Technikum Mechaniczno-Elektryczne Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Poznaniu. 1953  Od 6 lipca Szkoła podlega Ministerstwu Energetyki, jednocześnie zmienia nazwę na Technikum Energetyczne. 1958 Od 23 lipca wszystkie agendy Technikum Energetycznego uzyskały jedną siedzibę w budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej nr 1 przy ul. Inżynierskiej 4/5. 1959 23 października nastąpiło komisyjne rozdzielenie pomieszczeń i Technikum Energetyczne przejęło nowszą część budynku..

W NOWYM BUDYNKU

1964 1 września podczas miejskich uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1964/65 – przekazano Technikum Energetycznemu nową „tysiąclatkę” usytuowaną przy ul. Dąbrowskiego 163, jednocześnie nadano Szkole imię – generała Aleksandra Zawadzkiego. Nowa siedziba oczywiście cieszyła całą społeczność szkolną, umacniała pozycję Szkoły, jednakże były to właściwie tylko mury. Wszystko trzeba było tworzyć od odstaw, a mianowicie: pracownie przedmiotowe (pomiarów elektrycznych, maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych, automatyki i wysokich napięć, pracownię cieplną i chłodniczą), wyposażano sukcesywnie do końca lat 70; zlokalizowano je w najniższej kondygnacji budynku szkoły (sale 01-07, 011 i 012), urządzenie boisk i terenów zielonych wokół budynku Szkoły, łącznie z nasadzeniem drzew i krzewów, to również kilka lat wysiłku (razem 55 tys. godzin przepracowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców w tzw. „czynach społecznych”).

1968 Technikum Energetyczne otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Komitet Opiekuńczy Szkoły.

1977 1 stycznia – kolejna zmiana nazwy Szkoły – powołano Zespół Szkół Elektrycznych, z następującym składem organizacyjnym:

 • Technikum Energetyczne – 5-letnie
 • Technikum Energetyczne – 3-letnie na podbudowie ZSZ
 • Technikum Energetyczne – 3-letnie dla pracujących
 • Liceum Zawodowe – 4-letnie
 • PSZ – 2-letnie Policealne Studium Zawodowe

1983/1984 W Zespole Szkół Elektrycznych otwarto pierwszą w Poznaniu oraz w województwie pracownię informatyki, początkowo wyposażoną w jeden mikrokomputer, a w roku następnym kolejne osiem komputerów z funduszy Kuratorium i trzy mikrokomputery otrzymane w darze z Ministerstwa Oświaty i Wychowania. W kolejnych latach powstała druga pracownia informatyczna. Zakupiono dodatkowy osprzęt: drukarki, stacje dysków, serwer. Od roku 1985 pracownia umożliwiała prowadzenie zajęć w grupach ćwiczeniowych.

1986 Rozpoczęto budowę pawilonu przy sali gimnastycznej. W nowych pomieszczeniach zlokalizowano: gabinet lekarski, gabinet pedagoga szkolnego, pomieszczenia dla personelu obsługi, szatnię uczniowską, ciemnię fotograficzną i pomieszczenie dla planowanej izby tradycji Szkoły. Dodatkowa powierzchnia pawilonu umożliwiła powstanie czytelni przy bibliotece w miejscu dotychczasowego gabinetu lekarskiego i pomieszczenia na kolejną pracownię informatyczną.

1987 z dniem 1 września Szkoła funkcjonuje pod nową nazwą – Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, a placówka przy ul. Świt 25 otrzymuje nazwę Zespół Szkół Elektrycznych nr 2.

1999 1 września w składzie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 uruchomiono XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3 oddziały o profilu ogólnym z językiem angielskim i językiem rosyjskim.

2002 Od 1 września, w związku z nowa siecią szkolnictwa ponadgimnazjalnego Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 rozpoczął pracę w następującym składzie organizacyjnym:

 • XXVI Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie
 • Technikum Energetyczne – 5-letnie
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie
 • XXVI Liceum Profilowane – 3-letnie

2003 Z dniem 1 września, po roku przerwy reaktywowano Technikum Energetyczne. Od tego czasu w skład Szkoły wchodziły:

 • XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie
 • XXVI Liceum Profilowane – 3-letnie
 • Technikum Energetyczne – 4-letnie

2003 Z dniem 1 września, po roku przerwy reaktywowano Technikum Energetyczne. Od tego czasu w skład Szkoły wchodziły:

 • XXVI Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie
 • XXVI Liceum Profilowane – 3-letnie
 • Technikum Energetyczne – 4-letnie

oraz do zakończenia cyklu kształcenia:

 • XXVI Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie
 • Technikum Energetyczne – 5-letnie

Od 1 września 2017r. Szkoła funkcjonuje jako:

 • Technikum Energetyczne – 4-letnie

Od 1 września 2019r, Szkoła funkcjonuje w składzie:

 • Technikum Energetyczne – 4-letnie do zakończenia cyklu
 • Technikum Energetyczne – 5-letnie z profilami;
  • technik informatyk
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik automatyk
  • technik energetyk