Zarządzenie nr 13

Zarządzenie nr 13/2020
Dyrektora Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020r. w sprawie wydłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Technikum Energetycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642, 742 i 780) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
§1
Okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Technikum Energetycznego w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 obowiązuje do 7 czerwca 2020 roku.
§2
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązuje dotychczasowy sposób realizacji procesu dydaktycznego poprzez nauczanie zdalne.
§3
Pracownicy administracji i obsługi pracują na dotychczasowych zasadach, zgodnie z przyjętym na czas okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły harmonogramem.
§4
Rodzice oraz uczniowie otrzymują informację o przedłużeniu czasu ograniczenia funkcjonowania szkoły i kontynuacji nauczania zdalnego przez dziennik elektroniczny.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 14