Wstęp

Dyrekcja Technikum Energetycznego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Technikum Energetycznego w Poznaniu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.15. 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

W Technikum Energetycznym w Poznaniu dla strony energetyk.edu.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa energetyk.edu.pl spełnia wymagania w 99.44%. 

  • W pojedynczych przypadkach brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do maja 2024r..

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Technikum Energetyczne.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie czcionki,
  • podkreślanie linków,
  • ustawienie wysokiego kontrastu,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • kontrast negatywny,
  • jasne tło,
  • czytelna czcionka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wytyk, sekretariat@zse-1.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8 417 114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Technikum Energetyczne w Poznaniu znajduje się na ul. J. H. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań. Wejście główne jest od strony ul. J. H. Dąbrowskiego. Budynek Szkoły nie jest dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.