Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego
w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania”

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 515 175,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 437 899,38 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 4 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania
w zakresie zakupu 84 laptopów wraz z oprogramowaniem i 8 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:
1. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. T. Tańskiego w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań , w tym: Technikum Samochodowe

2. Technikum Energetycznego Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań.

3. Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. P. Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań,

4. Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, w tym: Technikum Komunikacji

5. Zespół Szkół Odzieżowych im. W Reymonta w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, w tym: Technikum Odzieżowo – Usługowe,  Branżowa Szkoła I Stopnia

6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań, w tym: Technikum Elektroniczno -Mechaniczne, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1