Technikum Energetyczne od września 2017 r. realizuje projekt Erasmus +  Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji na realizację międzynarodowego projektu

„Sharing European Values by National Films” – „Wartości europejskie w filmach narodowych”.

Naszymi partnerami są uczniowie i ich opiekunowie z następujących szkół:

 • OU ”Nikola Yonkov Vaptsarov”, Berkovitsa ww Bułgarii
 • Instituto Educacion Secundaria La Soledad, Villafranca De Cordoba w Hiszpanii
 • Kutahya Ozel Doga Anadolu Lisesi, Kutahya w Turcji
 • I.I.S.S.Pertini, Campobasso we Włoszech

Działania i ramy czasowe projektu

 • Międzynarodowe spotkania projektowe – spotkania robocze dotyczące koordynacji i realizacji projektu – grudzień 2017 w Hiszpanii To wtedy nasi koordynatorzy ustalają kiedy, gdzie i jakie konkretne działania podejmiemy w czasie spotkań mobilnościowych z naszymi rówieśnikami z partnerskich szkół. W maju 2019 w Turcji koordynatorzy dokonają podsumowania projektu.
 • Międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami [learning, teaching and training activities] – działania mobilnościowe, czyli wyjazdy do szkół partnerskich, których celem jest podniesienie naszych kompetencji w zakresie tematyki projektu i przyczynianie się do osiągnięcia celów projektu.
 • Terminy międzynarodowych spotkań:
  • Włochy – marzec 2018,
  • Bułgaria – maj/czerwiec 2018,
  • Polska – październik 2018,
  • Hiszpania – maj 2019.

Informacje ogólne

Zadania ogólne przedstawione zostały na oficjalnej stronie projektu.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

 • Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.
 • Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
 • Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

Cele ogólne projektu

 • wzmocnienie u uczniów poczucia solidarności europejskiej,
 • poznanie kultur krajów partnerskich w kontekście wartości europejskich,
 • umożliwienie uczestnikom projektu tj. uczniom i nauczycielom doświadczania wielojęzyczności i wielokulturowości krajów partnerskich,
 • powiększanie zainteresowania innymi krajami,
 • zwiększenie wrażliwości młodych ludzi na odmienność kulturową i poszukiwanie podobieństw,
 • zakorzenienie tolerancji wobec osób pochodzących z innych kultur,
 • usprawnienie rozwoju społecznego uczniów,
 • usprawnienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim jako językiem komunikacyjnym projektu,
 • odkrywanie potencjału uczniów w dziedzinie języków obcych, wiedzy ogólnej i kompetencji cyfrowych,
 • aktywizowanie uczniów poprzez angażowanie się w życie szkolne i społeczne,
 • stymulowanie twórczego myślenia oraz kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów na podstawie własnych doświadczeń,
 • zwiększenie autonomii uczniów, umiejętności współdziałania i organizacji pracy,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i dzielenia się obowiązkami,
 • wzbogacenie życia szkolnego,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wspólnego działania i projektowania tych działań,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • rozpowszechnianie wypracowanych materiałów jako jedno z głównych założeń projektu i w efekcie podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

Zobacz poszczególne aktywności

roll-up_films